24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

DYREKTOR SZPITALA OGÓLNEGO W GRAJEWIE

im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży

o g ł a s z a k o n k u r s

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz. U z 2011 roku Nr 151, poz. 896/.

 

Oferty z załączonymi dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. z 2021 roku, poz. 430 z późn. zm./, w tym dyplom poświadczający ukończenie kształcenia w zawodzie pielęgniarki oraz Prawa Wykonywania Zawodu w oryginale, jak również oświadczeniem kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z koncepcją pracy na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

 

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela

ul. Konstytucji 3 Maja 34

19-200 Grajewo

 

Kancelaria

 

/przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście/

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO”.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu na składanie ofert.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – Szpital Ogólny w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, I p., pokój 103.

 

Informacje uzupełniające:

 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, reprezentowany przez Dyrektora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z naborem na wolne stanowisko objęte konkursem i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym /podst. prawna: art. 221 § 1 Kodeksu Pracy /t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 z późn. zm./, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

 

 Oferty przyjmowane będą do 27-09-2023 r. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy sieę data stempla pocztowego.