24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Chirurgii Ogólnej


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
DYREKTOR SZPITALA OGÓLNEGO W GRAJEWIE
im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży
o g ł a s z a k o n k u r s
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami /Dz. U z 2011 roku Nr 151, poz. 896/.


Oferty z załączonymi dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. z 2021 roku, poz. 430 z późn. zm./
oraz oświadczeniem kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z koncepcją pracy na
stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej w formie pisemnej należy
złożyć w zaklejonej kopercie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia na adres:


Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela
ul. Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo
Kancelaria
/przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście/


Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu
kontaktowego, a także adnotację o treści: „KONKURS NA STANOWISKO
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ”.


Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu
leczniczego dostępne są w Sekretariacie Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w ciągu 2 miesięcy od upływu
terminu na składanie ofert.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – Szpital Ogólny w Grajewie,
ul. Konstytucji 3 Maja 34, I p., pokój 103.


Informacje uzupełniające:


Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szpital Ogólny im.
dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, reprezentowany przez Dyrektora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z naborem na wolne stanowisko objęte
konkursem i nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym /podst. prawna: art. 221
§ 1 Kodeksu
Pracy /t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 z późn. zm./, brak lub podanie niepełnych danych może
być podstawą do odrzucenia oferty.

 

Oferty przyjmowane będą do 17-04-2023 r. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy sie data stempla pocztowego.