24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 – 13:00

pok.  122

  

Szpital Ogólny w Grajewie udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638, tekst jednolity z późn. zm..) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069).

 

 Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub
  podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych

 

 1. Pacjent, osoba upoważniona do otrzymywania kopii dokumentacji medycznej archiwalnej, zwraca się do Dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie z pisemnym wnioskiem o wydanie kopii przez Dział Statystyki.
 2. Kopie dokumentacji medycznej wydawane są przez pracowników Działu Statystyki po przedstawieniu pisemnej prośby, pozytywnie zaopiniowanej przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie oraz wniesieniu opłaty w Kasie Szpitala.
 3. Wydanie kopii następuje niezwłocznie wraz ze złożenia wniosku.
 4. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego
  i odbierającego oraz datą wydania. Dokumenty można odebrać w Dziale Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 osobiście lub poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu (pełnoletnią) po okazaniu dowodu tożsamości.
 5. Zasady odpłatności za pozyskanie kopii dokumentacji określa Ustawa z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Wniosek o udostępnieni dokumentacji medycznej: pobierz

 

 

AKTUALNY CENNIK

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

w okresie 01.09.2018 r. - 30.11.2018 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

Maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

Maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

Maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia

II kwartał 2018 r.

4521,08 zł

9,04 zł

0,32 zł

1,81 zł

 

Numer konta bankowego: 14 1020 1332 0000 1102 0037 4702 w PKO BP S.A.