24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana codziennie w godzinach 7:25 – 15:00

pok.  122

  

Szpital Ogólny w Grajewie udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638, tekst jednolity z późn. zm..) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069).

 

 Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub
  podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych

 

 1. Pacjent, osoba upoważniona do otrzymywania kopii dokumentacji medycznej archiwalnej, zwraca się do Dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie z pisemnym wnioskiem o wydanie kopii przez Dział Statystyki.
 2. Kopie dokumentacji medycznej wydawane są przez pracowników Działu Statystyki po przedstawieniu pisemnej prośby, pozytywnie zaopiniowanej przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie oraz wniesieniu opłaty w Kasie Szpitala.
 3. Wydanie kopii następuje niezwłocznie wraz ze złożenia wniosku.
 4. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego
  i odbierającego oraz datą wydania. Dokumenty można odebrać w Dziale Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00 osobiście lub poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu (pełnoletnią) po okazaniu dowodu tożsamości.
 5. Zasady odpłatności za pozyskanie kopii dokumentacji określa Ustawa z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Wniosek o udostępnieni dokumentacji medycznej: pobierz

 

 

 

Numer konta bankowego: 14 1020 1332 0000 1102 0037 4702 w PKO BP S.A.