24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Informacje dla pacjenta

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ (Art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmianami o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia mają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi
  • Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobiety w ciąży
  • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieodwracalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć.

 

Szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, Świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć.

 

Monitoring wizyjny

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów Szpitala wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane  kamery.

Monitoring wizyjny obejmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy, oddział Psychiatryczny oraz ciągi komunikacyjne Szpitala

Monitoring jest prowadzony w trybie ciągłym. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Szpitala.

Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.