24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie zostało utworzone z myślą o realizacji nowoczesnego modelu leczenia chorób i zaburzeń psychicznych polegającego na ograniczeniu roli hospitalizacji do niezbędnego minimum na rzecz pośrednich, mniej uciążliwych form leczenia i długofalowego wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w ich środowisku społecznym. Jest to tak zwany model środowiskowy, sprawdzony w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Jest on obecnie testowany w Polsce w wybranych ośrodkach w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. W skład Centrum wchodzą następujące podjednostki:

 

 1. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny jest pierwszym elementem zintegrowanego systemu. Można w nim zgłaszać osobiście lub telefonicznie pod numerem 691 224 321, aktualne problemy dotyczące własnego zdrowia psychicznego lub osoby bliskiej. Tu następuje wstępna ocena problemu i podejmowana jest decyzja co do ewentualnego sposobu dalszej interwencji, która następuje w ciągu najbliższych dni.

   

 2. Oddział psychiatryczny całodobowy. Zajmuje się leczeniem ostrych zaburzeń psychotycznych oraz przewlekłych chorób i zaburzeń psychicznych w fazie zaostrzenia. Dysponuje 23 miejscami. W oddziale zatrudnieni są lekarze psychiatrzy, psychologowie, personel pielęgniarski, terapeuta zajęciowy, sanitariusze, pracownik socjalny. Chorzy korzystają z farmakoterapii, psychoterapii i psychoedukacji. Nawiązywany i podtrzymywany jest kontakt ze środowiskiem rodzinnym pacjentów. Po wypisaniu z oddziału pacjent kontynuuje leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym lub Zespole Leczenia Środowiskowego. W czasie hospitalizacji w razie potrzeby pacjenci są konsultowani przez lekarzy innych specjalności pracujących w Szpitalu Ogólnym w Grajewie. Telefon kontaktowy- 86 272 32 71

 

 1. Oddział Dzienny, którego zadaniem jest diagnozowanie, leczenie, terapia i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają profesjonalnej pomocy w większym zakresie niż ta oferowana przez Poradnię Zdrowia Psychicznego, ale nie wymagających całodobowej opieki szpitalnej.

  Oddział przeznaczony jest dla osób dorosłych, zarówno tych, które po raz pierwszy zmagają się z kryzysem psychicznym, jak też dla rekonwalescentów po hospitalizacji stacjonarnej, a także osób wymagających szeroko rozumianego leczenia przy kolejnych zaostrzeniach rozpoznanej wcześniej choroby czy zaburzenia.

  Średni czas pobytu na oddziale wynosi około 3 miesięcy. Jego celem jest poprawa stanu psychicznego pacjenta i polepszenie jego funkcjonowania w rolach społecznych do poziomu niewymagającego dalszej hospitalizacji. Zadaniem Oddziału Dziennego jest pomoc w utrzymaniu komfortu życia pomimo choroby w oparciu o pomoc ambulatoryjną. Za okres leczenia w razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie.

  Oddział Dzienny Psychiatryczny w Szpitalu Ogólnym w Grajewie zlokalizowany jest na poziomie -1. Dysponuje 12 miejscami dziennego pobytu i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Po zakończeniu zajęć pacjenci otrzymują obiad. Funkcjonowanie oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków uczestnictwa w terapii. Oddział ma możliwość korzystania z bogatego zaplecza diagnostycznego szpitala. Telefon kontaktowy: 86 272 32 71

   

 2. Zespół Leczenia Środowiskowego, który zapewnia świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania pacjentom, którzy:

 • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszego wsparcia w środowisku, w którym mieszkają

 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach z oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)

 • nie utrzymują się w innych formach leczenia.

W zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka, pracownik socjalny.

Każdy pacjent Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Zespół utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe.

Celem pracy zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a także zapobiegania nawrotom i uniknięcie hospitalizacji oraz aktywizacja pacjenta w jego środowisku domowym.

 

5. Kolejną podjednostką Centrum Zdrowia Psychicznego jest Poradnia Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, która zajmuje się leczeniem ambulatoryjnym osób dorosłych z różnymi zaburzeniami psychicznymi (w tym o charakterze nerwicowym i psychosomatycznym). Pracują w niej lekarze i psycholodzy. Stosowane jest leczenie psychofarmakologiczne i różne formy oddziaływań psychoterapeutycznych. Zapisy osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 86 272 31 31, 86 211 91 17. Poradnia Zdrowia Psychicznego pracuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00-18:00.