24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie zostało utworzone z myślą o realizacji nowoczesnego modelu leczenia chorób i zaburzeń psychicznych polegającego na ograniczeniu roli hospitalizacji do niezbędnego minimum na rzecz pośrednich, mniej uciążliwych form leczenia i długofalowego wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w ich środowisku społecznym. Jest to tak zwany model środowiskowy, sprawdzony w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Jest on obecnie testowany w Polsce w wybranych ośrodkach w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. W skład Centrum wchodzą następujące podjednostki:

 

 1. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny jest pierwszym elementem zintegrowanego systemu. Można w nim zgłaszać osobiście lub telefonicznie pod numerem 691 224 321 oraz 86 211 91 70, aktualne problemy dotyczące własnego zdrowia psychicznego lub osoby bliskiej. Tu następuje wstępna ocena problemu i podejmowana jest decyzja co do ewentualnego sposobu dalszej interwencji, która następuje w ciągu najbliższych dni.

   

 2. Oddział psychiatryczny całodobowy. Zajmuje się leczeniem ostrych zaburzeń psychotycznych oraz przewlekłych chorób i zaburzeń psychicznych w fazie zaostrzenia. Dysponuje 23 miejscami. W oddziale zatrudnieni są lekarze psychiatrzy, psychologowie, personel pielęgniarski, terapeuta zajęciowy, sanitariusze, pracownik socjalny. Chorzy korzystają z farmakoterapii, psychoterapii i psychoedukacji. Nawiązywany i podtrzymywany jest kontakt ze środowiskiem rodzinnym pacjentów. Po wypisaniu z oddziału pacjent kontynuuje leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym lub Zespole Leczenia Środowiskowego. W czasie hospitalizacji w razie potrzeby pacjenci są konsultowani przez lekarzy innych specjalności pracujących w Szpitalu Ogólnym w Grajewie. Telefon kontaktowy- 86 211 91 60

  Wzór skierowania do Szpitala psychiatrycznego.

 

 1. Oddział Dzienny, którego zadaniem jest diagnozowanie, leczenie, terapia i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają profesjonalnej pomocy w większym zakresie niż ta oferowana przez Poradnię Zdrowia Psychicznego, ale nie wymagających całodobowej opieki szpitalnej.

  Oddział przeznaczony jest dla osób dorosłych, zarówno tych, które po raz pierwszy zmagają się z kryzysem psychicznym, jak też dla rekonwalescentów po hospitalizacji stacjonarnej, a także osób wymagających szeroko rozumianego leczenia przy kolejnych zaostrzeniach rozpoznanej wcześniej choroby czy zaburzenia.

  Średni czas pobytu na oddziale wynosi około 3 miesięcy. Jego celem jest poprawa stanu psychicznego pacjenta i polepszenie jego funkcjonowania w rolach społecznych do poziomu niewymagającego dalszej hospitalizacji. Zadaniem Oddziału Dziennego jest pomoc w utrzymaniu komfortu życia pomimo choroby w oparciu o pomoc ambulatoryjną. Za okres leczenia w razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie.

  Oddział Dzienny Psychiatryczny w Szpitalu Ogólnym w Grajewie zlokalizowany jest na poziomie -1. Dysponuje 12 miejscami dziennego pobytu i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Po zakończeniu zajęć pacjenci otrzymują obiad. Funkcjonowanie oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków uczestnictwa w terapii. Oddział ma możliwość korzystania z bogatego zaplecza diagnostycznego szpitala. Telefon kontaktowy: 86 211 91 61

   

 2. Zespół Leczenia Środowiskowego, który zapewnia świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania pacjentom, którzy:

 • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszego wsparcia w środowisku, w którym mieszkają

 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach z oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)

 • nie utrzymują się w innych formach leczenia.

W zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka, pracownik socjalny.

Każdy pacjent Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Zespół utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe.

Celem pracy zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a także zapobiegania nawrotom i uniknięcie hospitalizacji oraz aktywizacja pacjenta w jego środowisku domowym.

 

5. Kolejną podjednostką Centrum Zdrowia Psychicznego jest Poradnia Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, która zajmuje się leczeniem ambulatoryjnym osób dorosłych z różnymi zaburzeniami psychicznymi (w tym o charakterze nerwicowym i psychosomatycznym). Pracują w niej lekarze i psycholodzy. Stosowane jest leczenie psychofarmakologiczne i różne formy oddziaływań psychoterapeutycznych. Zapisy osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 86 211 91 72. Poradnia Zdrowia Psychicznego pracuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00-18:00.

 

6. Od 01.05.2023r. funkcjonuje nowo otwarta Poradnia Zdrowia Psychicznego w Mońkach zlokalizowana przy Aleji Niepodległości 11B. Zpisy do poradni odbywają się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 601 745 765.