24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 02/18

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Ogłasza Konkurs Ofert

na „Świadczenie usług transportu szpitalnego”

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w Dziale Techniczno - Eksploatacyjnym (pokój nr 117) w godz. od 07:35 do 15:00, gdzie można otrzymać materiały, obowiązujący formularz oferty i projekt umowy. Informacji o Konkursie udziela Dział Techniczno - Eksploatacyjny, tel. 86 272 36 13. Materiały konkursowe można pobrać w zakładce pliki do pobrania.

Strony są związane z ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zobowiązany jest zawrzeć umowę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie - pokój nr 110 do dnia 10.12.2018 r. do godz.09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia (pokój nr 117).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert zostanie podane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie (obok sekretariatu) oraz na stronie internetowej www.szpital-grajewo.pl.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

 

Grajewo, dnia 03.12.2018 r.

 

                                                                                                                                             DYREKTOR

 

                                                                                                                                                        Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela

                                                        w Grajewie

                                                                                                                                                                  lek. med. Grzegorz Dembski