24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

2019.12 Konkurs Ratownik Medyczny SOR

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie ( woj. podlaskie ) działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2018,poz.2190 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Ze szczegółowymi warunkami Konkursu Ofert można się zapoznać w Dziale Kadrowo-Płacowym w godz. od 7.35 do 15.00, gdzie można otrzymać materiały, obowiązujący formularz oferty i projekt umowy. Informacji o konkursie udziela Dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie nr tel.: 86 272 20 41.

Strony są związane ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Umowa na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta od dnia 01.01.2020 roku.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 23.12.2019 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Udzielającego zamówienia ( informacji o miejscu otwarcia ofert udzieli sekretariat bezpośrednio przed otwarciem ofert ).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.