Oddzia? rehabilitacji

KOORDYNATOR ODDZIA?U

Lek. spec. reh. Ma?gorzata Nowicka - Karwowska

 

PIEL?GNIARKA ODDZIA?OWA

Spec. piel. zach. Wies?awa Tkaczyk

 

 

Telefon : 86 272 32 71 - 8

Dy?urka lekarzywew. 258

Dy?urka piel?gniarek - wew. 252

Oddzia?owa/Sekretariat – wew. 374

e-mail: oddrehsog@gmail.com

 


Skierowanie na rehabilitacj? w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wystawiaj?:

 • lekarze oddzia?ów szpitalnych – Internistyczno – Kardiologicznego, Urazowo – Ortopedycznego, Chirurgicznego
 • w przypadku zaostrze? chorób przewlek?ych lekarze poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej oraz reumatologicznej.

 

MAJ?C SKIEROWANIE DO ODDZIA?U NALE?Y:

 • Zg?osi? si? do Oddzia?u Rehabilitacji (sekretariat) celem przej?cia kwalifikacji i wpisu w kolejk? pacjentów oczekuj?cych
  NALE?Y POSIADA?:
 • Skierowanie do szpitala
 • Dowód osobisty
 • Wyniki posiadanych bada? ambulatoryjnych
 • Karty informacyjne z wcze?niejszych hospitalizacji


Przyj?cia do Oddzia?u odbywaj? si? w trybie planowym wg kolejki pacjentów oczekuj?cych. W wyznaczonym wcze?niej terminie w godz. 8:00 – 10:00 nale?y zg?asza? si? na Izb? Przyj??.

 

Oddzia? Rehabilitacji posiada 30 ?ó?ek i ?wiadczy us?ugi medyczne dla pacjentów po:

 • urazach narz?du ruchu
 • zabiegach endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych
 • operacjach kr?gos?upa
 • zaostrzeniach chorób przewlek?ych narz?du ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów, RZS itp.)

 

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie przez lekarza specjalist? rehabilitacji medycznej. Zabiegi realizowane s? od poniedzia?ku do soboty, a ich efekty monitorowane s? na bie??co.


Zakres fizjoterapii obejmuje:

Kinezyterapi?: ?wiczenia z rehabilitantami indywidualne, grupowe, ?wiczenia na przyrz?dach.

Zabiegi fizykalne:

 • hydroterapia (masa?e wirowe kkd i kkg)
 • elektroterapia (pr?dy: interferencyjne, diadynamiczne, Tens, Traberta, galwanizacja, jonoforeza)
 • ultrad?wi?ki
 • krioterapia miejscowa
 • ?wiat?olecznictwo
 • masa?e lecznicze
 • drena? limfatyczny
 • laseroterapia (punktowa, skaner)
 • magnetoterapia
 • teraplus
 • diatermia

 

Ponadto prowadzone s? praktyki ?ródroczne i wakacyjne dla studentów wydzia?u fizjoterapii.

 

Godziny wydawania posi?ków:

 • ?niadanie: 800 - 900
 • obiad: 1300 – 1400
 • kolacja: 1600 – 1700

 

Wypisy wydawane s? od poniedzia?ku do pi?tku.

Godziny wydawania wypisów: 900 – 1400

 

Odwiedziny chorych odbywaj? si? codziennie w godzinach: 1100 – 2000