Oddzia? psychiatryczny

KOORDYNATOR

spec. psych. Janusz Chojnowski

PIEL?GNIARKA ODDZIA?OWA

Anna Januszewska

 

Telefon : 86 272 32 71

Izba przyj?? - wew. 389

Dy?urka lekarzywew. 356

Dy?urka piel?gniarek - wew. 356

Pracownik socjalny - wew. 342

 

e-mail: oddpsychsog@gmail.com

 

MAJ?C SKIEROWANIE DO ODDZIA?U NALE?Y:

 • Zg?osi? si? na Izb? Przyj?? Oddzia?u Psychiatrycznego
  POSIADA?:
 • Skierowanie do szpitala
 • Dowód osobisty
 • Wyniki posiadanych bada? ambulatoryjnych
 • Karty informacyjne z wcze?niejszych hospitalizacji
 • Rzeczy osobiste (pi?ama lub ubranie domowe, r?cznik, artyku?y higieniczne, kubek, kapcie, klapki pod prysznic)

 

 

Od 1 sierpnia 2018 roku Oddzia? Psychiatryczny funkcjonuje w ramach Programu Pilota?owego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w nowej formule jako cz??? Centrum Zdrowia Psychicznego, w którego sk?ad wchodz? tak?e punkt informacyjno- zg?oszeniowy, oddzia? psychiatryczny dzienny, poradnia zdrowia psychicznego, zespó? leczenia ?rodowiskowego, a tak?e poradnia zdrowia psychicznego w NZOZ „Medicus”.

Opiek? Centrum Zdrowia Psychicznego obj?ta jest ca?a populacja powiatu grajewskiego, która uko?czy?a 18 rok ?ycia.

Bli?szych informacji udziela Punkt Konsultacyjno- Zg?oszeniowy ( tel: 691 224 321 ) czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach: 8:00-18:00

 

 

 

Do Oddzia?u Psychiatrycznego przyjmowani s? pacjenci wymagaj?cy hospitalizacji psychiatrycznej


Oddzia? nastawiony jest na diagnostyk? i leczenie pacjentów z rozpoznaniem:

 • schizofrenii i innych zaburze? psychotycznych,
 • zaburze? afektywnych,
 • zaburze? nerwicowych,
 • zaburze? psychicznych i zaburze? zachowania zwi?zanych z u?ywaniem substancji psychoaktywnych,
 • zaburze? osobowo?ci,
 • zaburze? organicznych z nak?adaj?cymi si? psychozami i zaburzeniami zachowania.

Oddzia? funkcjonuje w oparciu o zasady spo?eczno?ci terapeutycznej.

Popraw? zdrowia uzyskuje si? przez leczenie farmakologiczne i równorz?dnie stosowane metody pozabiologiczne:

 • spo?eczno?? terapeutyczna,
 • psychoedukacja - grupa dla pacjentów z rozpoznaniem psychozy i grupa dla pacjentów z rozpoznaniem zaburze? afektywnych,
 • indywidualna terapia podtrzymuj?ca,
 • interwencje kryzysowe,
 • terapia zaj?ciowa,
 • artoterapia,
 • muzykoterapia,
 • relaksacja,
 • spacery,
 • rekreacja,
 • wyj?cia do miasta.

 

W oddziale pacjent mo?e uzyska? pomoc pracownika socjalnego: formalno?ci zwi?zane ze skierowanie do DPS-u, sprawy rentowe, pomoc w uzyskaniu us?ug opieku?czych w miejscu zamieszkania, za?atwianie bie??cych spraw socjalnych i bytowych pacjentów.

W oddziale pracuj? piel?gniarki, które podnosz? swoje kwalifikacje bior?c udzia? w szkoleniach.

 

Godziny wydawania posi?ków:

 • ?niadanie: 8:00
 • obiad:13:00
 • kolacja: 17:00

Godziny wydawania wypisów codziennie: 13:00

Odwiedziny chorych odbywaj? si? codziennie w godzinach: 11:00 - 14:00, 16:00 - 18:00