Oddział położniczo – ginekologiczny z Pododdziałem noworodkowym

Lokalizacja - Oddział Położniczo-Ginekologiczny - I piętro.

Gabinet Ordynatora - tel. 86 272 32 7 wew. 278

Gabinet Lekarski - tel. 86 272 32 7 wew. 383

Blok Porodowy � tel 86 272 32 7 wew. 222

Dy?urka po?o?nych - tel. 86 272 32 7 wew. 379

Po?o?na Oddzia?owa - tel. 86 272 32 7 wew. 381

Sekretariat - tel. 86 272 32 7 wew. 371

e- mail: szpital_grajewo@post.pl

Zaufaj nam, jeste?my tu aby Ci pom�c

Rozw�j po?o?nictwa i ginekologii w powiecie grajewskim i s?siedniej cz??ci wojew�dztwa podlaskiego i warmi?sko-mazurskiego nierozerwalnie ??czy si? ze Szpitalem im. W. Ginela w Grajewie. W tej jednostce podstawow? warto?ci? jest zapewnienie maksimum bezpiecze?stwa i serdeczno?ci, a dobro pacjentki i jej nowonarodzonej pociechy jest naszym jedynym przes?aniem.

Po?o?nictwo i Ginekologia w Grajewie to:

-mo?liwo?? porodu w komfortowej Sali Porodowej w towarzystwie os�b najbli?szych,

-znieczulenie porodu przy wsp�?udziale lekarza anestezjologa oraz alternatywne sposoby terapii b�lu porodowego w tym metod? wziewn?,

-kompleksowy zakres ?wiadcze? w przebiegu ci??y,porodu i po?ogu z uwzgl?dnieniem wysokospecjalistycznych procedur w terapii ci??y zagro?onej i noworodka/usg doppler, usg prenatalne/,

-diagnostyka,profilaktyka jak r�wnie? post?powanie terapeutyczne w schorzeniach ginekologicznych w tym operacje histeroskopowe i laparoskopowe. Leczenie zaburze? statyki narz?du rodnego, zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej � plastyki krocza i sromu z korekt? przepony miednicy ma?ej,

- mo?liwo?? skorzystania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni K w tym profilaktyka i diagnostyka schorze? gruczo?u piersiowego � usg piersi,

-sta?a wsp�?praca z o?rodkami referencyjnymi szczebla wojew�dzkiego i akademickiego w Bia?ymstoku i ?om?y.

1.Kadra

?wiadczenia zdrowotne w dziedzinie po?o?nictwa i ginekologii realizowane s? przez uprawniony podmiot leczniczy �Z.Go?aszewski i Partnerzy - Lekarze Specjali?ci- Sp�?ka Partnerska- Bia?ystok"

Koordynator Oddzia?u - Dr n. med. Zdzis?aw Go?aszewski � specjalista II st. z po?o?nictwa i ginekologii.

Jerzy Grzybowski - specjalista II st.

Cezary Wr�blewski - specjalista II st.

Ewa Bibik � specjalista II st.

Dr n. med. Stanis?aw Michalak � specjalista II st.

Micha? Gruca - specalista II st.

Leszek Poppe � specalista II st. ( zabiegi endoskopowe)

Krzysztof Dariusz Bo?kowski- specjalista II st.

Neonatologia � Urszula Zawrotna � lekarz specjalista neonatolog

Po?o?na Oddzia?owa - Po?. spec. Wies?awa Soko?owska

W oddziale zatrudnionych jest 17 po?o?nych, w tym 3 z wykszta?ceniem wy?szym i 14 specjalistek po?o?nictwa i opieki przed i oko?oporodowej.

Sekretarka med.- Aleksandra Kukier

2. Charakterystyka oddzia?u.

Oddzia? dysponuje 25 ?�?kami.

W ramach oddzia?u dzia?aj?:

Blok porodowy/klimatyzowany/ - 2 sale porodowe z w?z?ami sanitarnymi i stanowiskiem do hydroterapii-korzystanie z immersji wodnej w I okresie porodu + Sala operacyjna ci?? cesarskich

Neonatologia �sala opieki ci?g?ej i po?redniej- inkubator, stanowisko resuscytacji noworodka, stanowisko do fototerapii .

Po?o?nictwo w systemie rooming � in/matka z dzieckiem/ - 8 ?�?ek.

Sale 2 i 1-osobowe z pe?nymi w?z?ami sanitarnymi

Patologia ci??y - 5 ?�?ek.

Ginekologia - 12 ?�?ek.

3. Przyj?cie do Oddzia?u nast?puje poprzez SOR / Szpitalny Oddzia? Ratunkowy/ na podstawie skierowa? do planowych hospitalizacji. Nie wymagane s? skierowania do porodu i w stanach nag?ych w po?o?nictwie i ginekologii. Przy przyj?ciu do Szpitala nie obowi?zuje zasada rejonizacji.

Pacjentka skierowana do planowej operacji ginekologicznej winna zg?osi? si? do Szpitala w dniu poprzedzaj?cym zabieg do godz. 16 �tej w celu wykonania niezb?dnych czynno?ci przygotowawczych oraz wymaganej diagnostyki przedoperacyjnej.

W przypadku posiadania dokumentacji medycznej /karty informacyjne, wyniki bada? dodatkowych/ nale?y przed?o?y? w/w dokumenty lekarzowi dy?urnemu. Wskazane jest posiadanie osobistych ?rodk�w higienicznych oraz odzie?y typu szlafrok, koszula nocna, obuwie ochronne.

4. Elementy porz?dku dnia:

Wydawanie posi?k�w:

?niadanie - 8.30

Obiad - 13.30

Kolacja - 17.00

5. Odwiedziny

Odwiedziny od 11:00 do 18:00 , prosimy o pojedyncze odwiedzanie pacjentek. Osoby odwiedzaj?ce powinny by? zdrowe oraz nie powinni przychodzi? z dzie?mi gdy? choroby wieku dzieci?cego s? bardzo gro?ne dla wszystkich noworodk�w.