Oddzia? internistyczno – kardiologiczny

KOORDYNATOR ODDZIA?U

spec. kardiolog Ma?gorzata Wasilewska – Piktel

 

PIEL?GNIARKA ODDZIA?OWA

Iwona P?ochocka

 

 

 

W CHWILI OBECNEJ TRWAJ? PRACE REMONTOWO – BUDOWLANE NA ODDZIALE INTERNISTYCZNO – KARDIOLOGICZNYM

 

 

Telefon : 86 272 32 71 - centrala

 

e-mail: oddwewsog@gmail.com

 

MAJ?C SKIEROWANIE DO ODDZIA?U NALE?Y:

 • Zg?osi? si? na Izb? Przyj?? (wej?cie od strony SOR-u)
  POSIADA?:
 • Skierowanie do szpitala
 • Dowód osobisty
 • Wyniki bada? ambulatoryjnych
 • Karty informacyjne z wcze?niejszych hospitalizacji
 • Rzeczy osobiste (pi?ama lub ubranie domowe, r?cznik, artyku?y higieniczne, kubek, kapcie, klapki pod prysznic)

 

Oddzia? posiada 48 ?ó?ek, w tym 5 ?ó?ek na sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Oddzia? wyposa?ony jest w nowoczesny system angiografii cyfrowej, dzi?ki czemu pacjenci po zawale serca, nie b?d? wo?eni na badania do innych o?rodków. Rocznie na oddziale internistyczno – kardiologicznym leczonych jest oko?o stu pacjentów z zawa?ami.

 

W Oddziale Internistyczno - Kardiologicznym prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorze? internistycznych: kardiologicznych, pulmonologicznych, diabetologicznych, gastroenterologicznych, hematologicznych, endokrynologicznych.
Oddzia? dysponuje tak?e sta?ym dost?pem do bada? obrazowych takich jak RTG i USG, Tomografia Komputerowa oraz bada? endoskopowych takich jak gastroskopia i kolonoskopia.
W oddziale wykonywana jest dodatkowo diagnostyka kardiologiczna. Funkcjonuje Pracownia Echokardiografii, Pracownia Holterowska i EKG.

Oddzia? dysponuje pe?n? diagnostyk? kardiologiczn? zarówno inwazyjn? jak i nieinwazyjn?. Pe?ni ca?odobowe dy?ury kardiologiczne z mo?liwo?ci? 24h dost?pu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wie?cowej.
Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ok. 2072 osób.

W chwili obecnej Oddzia? przechodzi generalny remont. Pacjenci b?d? mogli liczy? na znacznie wy?szy standard i estetyk? pomieszcze?, a w zwi?zku z tym przyjemniejszy pobyt w oddziale.
?ci?le wspó?pracujemy z innymi szpitalami zapewniaj?c w razie potrzeby przekazanie

Pacjenta do jednostki specjalistycznej.
Oddzia? pe?ni ci?g?y 24-godzinny dy?ur lekarsko-piel?gniarski zapewniaj?c przyj?cie chorych w stanach zagro?enia zdrowia.
Jeste?my Oddzia?em, który dzi?ki dobrze wykwalifikowanej kadrze lekarsko-piel?gniarskiej, wysokiej jako?ci us?ug popartej stosownymi certyfikatami oraz ciep?ej, niemal?e domowej atmosferze stworzonej przez zespó?, dajemy chorym poczucie bezpiecze?stwa dbaj?c o jak najwy?szy poziom ?wiadczonych us?ug.

 

 

 

Godziny wydawania posi?ków:

 • ?niadanie: 8:30
 • obiad: 13:00
 • kolacja: 17:30

 

 

Wypisy wydawane s? od poniedzia?ku do pi?tku od godz. 14:00

 

Odwiedziny chorych odbywaj? si? codziennie w godzinach 11:00 – 19:00